Επαναληπτικός διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Δημοσιεύθηκε στις 19/11/2020 14:32

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού προϋπολογισμού 22.519,55€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υποβάλλοντας ερωτήματα στο e-mail του κ. Κυριακάκη Νικολάου: logistirio@0949.syzefxis.gov.gr