Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 25/11/2020 11:20

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ξάνθης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (5) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης) στην περιοχή του νομού Ξάνθης κατά την ημέρα παράδοσης.

Προϋπολογισμός δαπάνης #40.322,58€# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (#50.000,00€# ευρώ, συμπ. του Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, Νέστου 2Α (2ος όροφος), Ξάνθη