Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των φοιτητών

Δημοσιεύθηκε στις 27/11/2020 10:15

Ηλεκτρονιός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των φοιτητών του ΔΠΘ στις πόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.