Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού

Δημοσιεύθηκε στις 03/12/2020 14:59

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 142.630,06€ με το Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 30η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα έναρξης 10:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα λήξης 15:00΄.