Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάθεση υπηρεσιών για την διερεύνηση των δυνατοτήτων σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας

Δημοσιεύθηκε στις 03/12/2020 15:42

Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Υπηρεσίας για την διερεύνηση των δυνατοτήτων σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας από φορείς του Δήμου Ξάνθης – Ενεργειακός σχεδιασμός Δήμου», προϋπολογισμού 60.054, 19€ με το ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020. Η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι 10:30 π.μ.