Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων του δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 09/12/2020 12:41

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού και αντικατάστασης κουφωμάτων του δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού 265.315,36 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. (213.964,00€ + 51.351,36€ Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα έναρξης 10:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα λήξης 15:00΄.