Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου για το συντονισμό και υλοποίηση δράσεων στο έργο "BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM"

Δημοσιεύθηκε στις 15/01/2021 09:02

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου για το συντονισμό και υλοποίηση δράσεων στο έργο "BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)", προϋπολογισμού 70.405,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 6/2020 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας, Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 02 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.