Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης

Δημοσιεύθηκε στις 15/01/2021 12:18

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης για τα έτος 2021, προϋπολογισμού 46.800,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου Διοίκησης, που βρίσκονται στην 4ης Οκτωβρίου (τέρμα).

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό παρέχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2541100310 και 2541100347.