Διαγωνισμός για την αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του κλειστού αθλητικού "Φίλιππος Αμοιρίδης"

Δημοσιεύθηκε στις 22/01/2021 11:39

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του κλειστού αθλητικού "Φίλιππος Αμοιρίδης"", προϋπολογισμού 800.023,20 € με το Φ.Π.Α. 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 5η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 16η Φεβρουαρίου 2021 και η ώρα έναρξης 09:00΄. 

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 και η ώρα λήξης 15:00΄