Πρόσκληση για διαβούλευση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2021 20:30

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να διενεργήσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών φορέων του δημοσίου (Υπουργεία , Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

Στο πλαίσιο αυτό, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για διαβούλευση σχέδιο διακήρυξης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τον ανωτέρω διαγωνισμό με μοναδικό κωδικό 20DIAB000015436.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 9-2-2021 μέχρι τις 25-2-2021 στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.