Ενημερωτικά έντυπα για προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

Δημοσιεύθηκε στις 11/02/2021 14:56

Ενημερωτικά έντυπα του ΟΑΕΔ που αφορούν:

  • στην 1η τροποποίηση της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του "Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα" και
  • στο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.500 ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 22 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ (ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2020)