Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών catering στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου

Δημοσιεύθηκε στις 19/02/2021 12:50

Η XVI  Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού "Διδυμοτείχου" ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χωριό Φυλάκιο Έβρου. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προϊ όντων.

Η συνολική, εκτιμώμενη, προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στις 203.760,00€, (συμπ. ΦΠΑ 13%), για δύναμη (εκτιμώμενη) σιτιζομένων έως τετρακόσια 400 άτομα ημερησίως και με μέγιστο κόστος ανά άτομο τα 5,66€, (συμπ. Φ.Π.Α 13%), παροχή 3 γευμάτων ανά ημέρα και για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 90 ημερών, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος για 45 ημέρες ακόµη, υπό προϋποθέσεις.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 4 Μαρτίου 2021 (14:00), ημέρα Πέμπτη.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XVI Μ/Κ ΜΠ/4Ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 25530 46420, email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά µέχρι την 14:00 Ω, πλην Σαββάτου – Κυριακής