Αγορανομική Διάταξη 3/2012

Δημοσιεύθηκε στις 25/10/2012 13:43
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 –3840737
210-3893118
210-3843326
 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 3/2012
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 της Α.Δ. 7/09
 
Έχοντας υπόψη:
 
1) Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (Α΄298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1.
 
2) Την Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09» (Β΄ 1388), όπως ισχύει.
 
3) Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
 
4) Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
5) Το Π.Δ 65/2011 «Συγχώνευση των Υπουργείων…..»
 
6) Το Π.Δ 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου…ως Πρωθυπουργού.
 
7) Το Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
 
8) Το Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 
9) Την με αρ.30376/Δ106 721 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά»
 
10) Την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των συναλλαγών και η προστασία επιχειρήσεων και καταναλωτών.
 
11) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορισμός ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 της Α.Δ. 7/2009.